Rapport om rekruttering av arbeidskraft i Nord-Norge

Oslo Economics har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet kartlagt hvilke utfordringer mindre sentrale kommuner i Nord-Norge har med å rekruttere og beholde arbeidskraft, hvilke tiltak de gjennomfører for å motvirke disse utfordringene og i hvilken grad de opplever å ha lykkes med tiltakene. Kartleggingen skal blant annet benyttes som bakgrunnsinformasjon til KMDs pågående arbeid med en ny stortingsmelding om nordområdepolitikken.

Oslo Economics har gjennomført en spørreundersøkelse, som er supplert med intervjuer. Det foreligger data fra 28 av de 68 kommunene i Nord-Norge (Nordland og Troms og Finnmark) som har sentralitetsklasse 5 eller 6 i SSBs indeks.

Endelig rapport foreligger nå fra Oslo Economics(pdf).