Rettspsykiatri - organisering, forskning og utdanning

Rapport fra arbeidsgruppe ledet av Helse- og omsorgsdepartementet, med deltakelse fra Justis- og beredskapsdepartementet og Helsedirektoratet

Det overordnede målet ved organisering av rettspsykiatriske tjenester er å sikre rekvirentene (domstolene og politi/påtalemyndighet) tilgang til sakkyndig kompetanse av høy kvalitet. Utredningen tar utgangspunkt i at det er nødvendig med en sterkere offentlig rolle i tjenesteproduksjonen, men uten at det offentlige gis et formalisert ansvar for hele produksjonen – noe som ville medføre uheldige fortrengningseffekter og press på kapasiteten i psykisk helsevern. Det foreslås at en fremtidig organisering bygger på de tre regionale kompetansesentrene for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri (underlagt de regionale helseforetakene), og at disse brukes som grunnlag for å bygge opp en landsdekkende struktur for den rettspsykiatriske tjenesteproduksjonen.

Les hele rapporten i pdf