Rundskriv F-04-16 om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole ble endret 14. mars 2016. Som følge av endringene har Kunnskapsdepartementet fastsatt et nytt rundskriv til erstatning for rundskriv F-02-14.

 Rundskriv F-04-16.pdf

Forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte av utvekslingsorganisasjoner og samarbeidsprogrammer mellom norsk videregående skole og utenlandsk skole ble fastsatt 8. juli 2013 og endret 14. mars 2016. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) fikk 1. august 2013 fullmakt fra Kunnskapsdepartementet til å fatte vedtak etter denne forskriften, og overtok dermed forvaltningsansvaret fra departementet. Med forskriftsendringen 14. mars 2016 har SIU fått utvidet sitt forvaltningsansvar til også å gjelde vedtak om godkjenning etter § 2.

Dette rundskrivet tar sikte på å klargjøre vilkårene for godkjenning for utdanningsstøtte. Det er etter departementets vurdering ikke behov for en slik veiledning for alle vilkårene i forskriften. Målgruppen for rundskrivet er SIU, utvekslingsorganisasjoner, fylkeskommuner og private videregående skoler.

Det er gjort mindre endringer i forhold til rundskriv F-02-14. Merknader om prioritering av søknader og utforming av SIUs innstilling til departementet har blitt tatt ut og noe tekst er flyttet.