Rundskriv om endringer i personalreglement for prester i Den norske kirke

Endringene innebærer at biskopen gis myndighet til å kunne tilsette i vikariater inntil ett år. Reglene om at kunngjøring kan utelates for tilsetting under 6 måneder videreføres.

Ved forhandlinger 23. mai 2011 mellom kirkeavdelingen i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og Presteforeningen og Fagforbundet teoLOgene ble det fastsatt endringer i personalreglement for prester i Den norske kirke. Endringene er stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 20. september 2011, og endringene trer i kraft 1. november 2011.

Endringene innebærer at biskopen gis myndighet til å kunne tilsette i vikariater inntil ett år. Reglene om at kunngjøring kan utelates for tilsetting under 6 måneder videreføres. Ved tilsetting over seks måneder må stillingen kunngjøres på vanlig måte, men biskopen kan treffe tilsettingsvedtaket i stedet for bispedømmerådet. Prosten avgir innstilling i alle saker om tilsetting inntil ett år.

Bestemmelsen i § 2 nr. 2 er gitt følgende ordlyd:

Reglene i §§ 6–11 gjelder ikke for tilsetting for kortere tid enn 1 år. I disse tilsettingssakene gis innstilling av prosten, og biskopen har tilsettingsmyndighet. For tilsettinger for kortere tid enn seks måneder gjelder heller ikke reglene i §§ 3 til 5. En forlengelse av et midlertidig tilsettingsforhold som innebærer at tilsettingen samlet sett vil strekke seg over ett år, skal behandles etter reglementets vanlige regler.

Med hilsen

Thom M. Rafoss
Fung. ekspedisjonssjef (e.f)

Torbjørn Backer Hjorthaug
avdelingsdirektør

 

Vedlegg:
Personalreglement for prester i Den norske kirke (PDF)