Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.

Advokatfirmaet Selmer DA
v/advokat Lars Weyer-Larsen
Postboks 1324 Vika
0112 OSLO


Deres ref.                                        Vår ref.                                    Dato
                                                      11/3201 PF/ReE                        24.10.2011


Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank

Finansdepartementet viser til søknad 26. mai 2011, hvor det på vegne av Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank søkes om tillatelse til å slå de to sparebankene sammen, med Rygge-Vaaler Sparebank som overtakende bank. Den sammensluttede banken skal videreføres under navnet Sparebank 1 Østfold Akershus. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus. Det vises videre til Finanstilsynets tilråding i saken 4. juli 2011.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Halden Sparebank til Rygge-Vaaler Sparebank i samsvar med vedtak truffet i bankenes forstanderskap 24. mai 2011. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i Rygge-Vaaler Sparebank, jf beskrivelse i Hovedavtalen pkt. 6.2.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 første ledd, jf. § 2d-6, jf. § 2c-4, gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.

 
Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. Rygge-Vaaaler Sparebank og Halden Sparebank skal godtgjøre overfor Finans-tilsynet at tiltak til beskyttelse av bankenes innskytere (kundeinformasjon) som angitt i finansieringsvirksomhetsloven § 2c-3 femte ledd, er gjennomført, jf. under.
  2. Sparebank 1 Østfold Akershus skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de regioner hvor Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank har hatt virksomhet.
  3. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus at stiftelsene skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebank 1 Østfold Akershus, og at Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ved sine disposisjoner i rimelig utstrekning skal ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i henholdsvis tidligere Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank.
  4. Midler avsatt til gaveutdeling i Halden Sparebanks regnskap per 31.12.2010 som eventuelt ikke er disponert før gjennomføringen av sammenslutningen, skal deles ut til allmennyttige formål i regioner hvor Halden Sparebank har hatt virksomhet.

Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-6 annet ledd, jf. § 2d-1 annet ledd.

Krav om kundeinformasjon, jf. vilkår nr. 1, oppfylles som følger:
Før gjennomføring: Når konsesjonsvedtaket foreligger, legges vedtaket sammen med oppdatert informasjon til kundene på bankenes nettsider. Kunder med innskuddsforhold i begge banker informeres skriftlig om hvordan innskuddsgarantien for bankinnskudd påvirkes av at sparebankene slår seg sammen. Kundeorienteringene sendes Finanstilsynet til gjennomgang før utsendelse til kundene.
Sammen med gjennomføring: Øvrige kunder gis skriftlig informasjon sammen med kontoutskrift/annen periodeinformasjon som sendes ut ved månedsskiftet oktober/november 2011. Kundeorienteringene sendes Finanstilsynet til gjennomgang før utsendelse til kundene.

Eventuell overkurs som oppstår på egenkapitalbevis ved sammenslåingen, skal følge reglene i forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i Rygge-Vaaler Sparebank i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne Sparebankstiftelsen Halden og Sparebankstiftelsen Østfold Akershus’ vedtekter etter finansieringsvirksomhetsloven § 2c-2 tredje ledd.   


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Mirella E. Wassiluk
                                                                                 avdelingsdirektør


Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 11/5702)