Sammen om en bedre kommune: En oppsummering

Sammen om en bedre kommune var et nasjonalt lærings- og innovasjonsprogram i perioden fra 2011 til 2015. Gjennom programmet ble det gitt støtte til lokale utviklingsprosjekter innen temaene sykefravær, kompetanse og rekruttering, heltid-deltid og omdømme.

Agenda Kaupang, RO og Fafo har fulgt programmet og gjennomført flere studier og oppsummeringer av prosjektarbeidet. Denne rapporten er en oppsummerende avslutning av disse miljøenes engasjement i prosjektet.

Rapporten er en oppsummering av en sluttundersøkelse til alle deltakerkommunene, og er i hovedsak utarbeidet av Agenda Kaupang og RO. I tillegg har Fafo kommentert de fire temaområdene, basert på både sluttundersøkelsen og tidligere undersøkelser som inngår i programmet.

Sammen om en bedre kommune: En oppsummering (pdf)