Historisk arkiv

Sammen om en bedre kommune har gitt gode erfaringer

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

- Mål om redusert sykefravær, mer heltid og økt kompetanse bør være et kontinuerlig arbeid i kommunene. Jeg håper mange kommuner kan lære av gode erfaringer som er gjort under utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fra 2011 til 2015 har 110 kommuner jobbet med noen av de største utfordringene i kommunesektoren; sykefravær, heltidskultur, kompetanse, rekruttering og omdømme, som del av utviklingsprogrammet Sammen om en bedre kommune.

Programmet var et samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS og arbeidstakerorganisasjonene, og er nå avsluttet.

- Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom partene har gjort prosjektet mulig og gitt gode resultater, sier Sanner.

En sluttrapport laget av Fafo, Agenda Kaupang og RO, samt en evalueringsrapport fra Oslo Economics, viser gode resultater.

Ifølge Oslo Economics har programmet oppnådd sine mål, spesielt på sykefravær. Kommunene som deltok med lokale sykefraværsprosjekter har hatt en statistisk signifikant nedgang i sykefraværet på gjennomsnittlig 0,67 prosentpoeng, sammenlignet med kommuner som ikke var med. Den samfunnsøkonomiske besparelsen av nedgangen er beregnet til ca. 500 millioner kroner. Programmet har til sammen kostet ca. 160 millioner kroner i hele perioden.

- Arbeidet for lavere sykefravær og flere heltidsstillinger er viktig for kommune-Norge. Det gir innbyggerne bedre tjenester og skaper en bedre og mer forutsigbar arbeidshverdag for de ansatte. Og den økonomiske besparelsen kan kommunen bruke til å styrke tjenestene ytterligere, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Fafo-rapporten viser at kommunene som har jobbet med heltidskultur har oppnådd en gjennomsnittlig økning i gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 6 prosentpoeng, fra 61 til 67 %. Det er store variasjoner mellom kommunene.

Mange av kommunene har også jobbet godt med kompetanse, rekruttering og omdømme. Her er variasjonen på tiltak stor, men det har vært mange tiltak og mye aktivitet, noe som både på kort og lang sikt vil gi kommunene bedre grunnlag for utvikling av sine tjenester.

I kommunene har prosjektene vært et samarbeid mellom tillitsvalgte, administrasjonen og de folkevalgte.

- Hovedsammenslutningene er godt fornøyde med resultatene og erfaringene som er oppnådd gjennom det systematiske samarbeidet i kommunene. Evalueringen viser at viktige mål er nådd i kommunene og på programnivå. Samarbeid om felles utfordringer gir resultater, uttaler Fagforbundets leder Mette Nord.  

- Gjennom programperioden har viktig kunnskap og erfaring om arbeidsgiverutfordringene blitt utviklet og testet i praksis. Å jobbe kunnskapsbasert gir inspirasjon og resultater som er nyttig også for andre kommuner å få innsikt i. KS er godt fornøyd med innsatsen som er lagt ned gjennom programperioden,  uttaler KS styreleder Gunn Marit Helgesen.

Se også den digitale sluttrapporten på www.sammenom.no.