Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune"

Oslo Economics har på oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet evaluert utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune".

Programmet varte fra 2011 til 2015, og hadde som mål å ta tak i noen av de viktigste utfordringene i kommunesektoren. Totalt har rundt 110 kommuner deltatt i programmet i løpet av programperioden.

Programmet har fokusert på fire hovedtema: Sykefravær, heltid/deltid, kompetanse/rekruttering og omdømme. 

Deltakerkommunene har jobbet med ett eller flere av disse hovedtemaene. Kommunene har jobbet sammen i mindre nettverksgrupper, satt sammen etter hvilket tema de har jobbet med.

Oslo Economics har evaluert programmet, og vurdert i hvilken grad satsningen har nådd målsetningene. Videre har de vurdert hva slags effekter satsningen har hatt, om programmet har klart å spre erfaringene, hvilke erfaringer, resultater og gevinster programmet har oppnådd på sentralt nivå, om virkemidlene som er brukt har fungert på en tilfredsstillende måte og om programmet har vært organisert på en hensiktsmessig måte.

Evaluering av utviklingsprogrammet "Sammen om en bedre kommune" (pdf)