Tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland sluttes sammen til Sparebanken Telemark.

Advokatfirmaet Selmer DA

Postboks 1324 Vika

0112  OSLO

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

08/498 FM IJR

28.03.2008

 

Tillatelse til sammenslåing av Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland


Det vises til søknad fra Advokatfirmaet Selmer 31. desember 2007 på vegne av Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland om tillatelse til sammenslutning av de to bankene, samt til Kredittilsynets tilråding i saken av 23. januar 2008.

Med hjemmel i sparebankloven § 47 første ledd jf. § 5 og kgl. res. 22. september 1961, godkjenner Finansdepartementet at Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland sluttes sammen til Sparebanken Telemark, som vedtatt av bankenes forstanderskap og som gjort rede for i søknaden datert 31. desember 2007 med vedlegg.

Det stilles som vilkår for vedtaket at:

  • Sparebankene sender melding til Kredittilsynet hvor det godtgjøres at tiltak til beskyttelse av bankenes innskytere som angitt i sparebankloven § 47 andre ledd nr. 1 og nr. 2 er gjennomført.
  • sparebankene sender de endelige vedtektene til Kredittilsynet hvor det godtgjøres at ordlyden i det til søknaden vedlagte vedtektsutkastet § 10-1 er endret fra ”sammenhengende” til ”samlet”, jf. sparebankloven § 7 tredje ledd.
  • sparebankene sender melding til Foretaksregisteret i tråd med sparebankloven § 47 første ledd tredje punktum.
  • sparebankene sender melding til Kredittilsynet der det fremgår hvem som er valgt til medlemmer og varamedlemmer i styret og kontrollkomiteen, samt leder og nestleder i forstanderskapet.

 

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

 

 

 

 

Gjenpart:     Kredittilsynet