Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna

Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Nord universitet.

I Meld. St. 18 (2014-215) viser regjeringen til universitets- og høyskolesektorens store betydning for samfunnsutviklingen, men at ressursene i dag spres på for mange universiteter og høyskoler. Derfor er det behov for sammenslåinger for å bedre grunnlaget for utdanning og forskning av høyere kvalitet. På bakgrunn av dialogen Kunnskapsdepartementet har hatt med de statlige universitetene og høyskolene ble det i kongelig resolusjon 19. juni 2015 bestemt at Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna blir slått sammen fra 1. januar 2016, med navnet Universitetet i Nordland. Etter samtaler mellom Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag, ønsker institusjonene at også Høgskolen i Nord-Trøndelag blir del av sammenslåingen fra 1. januar 2016. Institusjonene har foreslått at universitetet etter sammenslåingen skal hete Nord universitet. 

Institusjonene har lagt til grunn at sammenslåingen skal gi et nytt universitet, som skal bidra til å fremme et bærekraftig og verdiskapende samfunns- og arbeidsliv, styrke den nasjonale kunnskapsallmenningen og bidra til en bedre regional fordeling av kompetanse og kunnskapsutvikling for fremtiden.

Forskning og utdanning ved universitetet skal kjennetegnes av nærhet mellom universitetet, samfunn, offentlig sektor, næringsliv og studenter. Utvikling av nye og innovative arbeidsformer skal også stå sentralt i universitetets virksomhet. 

Universitetsstyrets første funksjonsperiode er fra 1. januar 2016 til 31. juli 2019, og institusjonene har kommet frem til at styret bør ha 13 medlemmer i denne perioden. Departementet legger til grunn at styret skal ha ekstern styreleder og ansatt rektor. 

Kunnskapsdepartementet tilrår :

Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna organiseres fra 1. januar 2016 som ett universitet under navnet Nord universitet.