Høring - forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Klagebehandlingen gjelder hovedsakelig avslag på søknad om inkassobevilling og vedtak om tilbakekall av inkassobevilling. I dag avgjøres disse klagene av Justis- og beredskapsdepartementet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.03.2021

Vår ref.: 20/5769

Høring - forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker      

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Klagebehandlingen gjelder hovedsakelig avslag på søknad om inkassobevilling og vedtak om tilbakekall av inkassobevilling. I dag avgjøres disse klagene av Justis- og beredskapsdepartementet.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Svarene er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringssvar. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Frist for å sende inn høringssvar er 1. mars 2021.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsbrevet for underliggende etater eller andre som ikke står på listen.

Med hilsen

Jostein Haug Solberg
avdelingsdirektør                                                                                

Brita Mellin-Olsen
underdirektør

Departementene

 

Datatilsynet

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker

Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum

NAV Innkreving

Oslo byfogdembete

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Riksrevisjonen

Skattedirektoratet

Språkrådet

Statens innkrevingssentral

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Økokrim


Advokatforeningen

Den norske Aktuarforening

Den norske Dommerforening

Den norske Revisorforening

Econa

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansklagenemnda

Gjeldsoffer-Alliansen

Juristforbundet

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Kreditorforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Regnskap Norge

Skatterevisorenes forening

SMB Norge

Virke Inkasso

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund


Handelshøyskolen BI

Norges Handelshøyskole

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet