Prop. 5 L (2021–2022)

Endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven)

I proposisjonen foreslår Justis- og beredskapsdepartementet å overføre myndigheten til å behandle klager over Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker, jf. inkassoloven § 30, til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker. Myndigheten ligger i dag til Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet med forslaget er å oppnå en bedre og mer effektiv saksbehandling i klagesakene.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget