Sparebank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank gis tillatelse til sammenslåing

Finansdepartementet har 22. oktober 2010, med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven, gitt tillatelse til at Sparebank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank slår seg sammen, med Sparebank 1 SR-Bank som overtakende bank, på nærmere angitte vilkår.

Advokatfirmaet Selmer DA
v/advokat Knut Størmer Endre
Postboks 1324 Vika
0122 OSLO


Deres ref.                           Vår ref.                                     Dato
1203970                             10/3629 Ane/MW                        22.10.2010 

Vedtak om tillatelse til sammenslåing av Sparebank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank


Det vises til søknad 2. juli 2010 til Finanstilsynet, og til Finanstilsynets tilrådning 30. august 2010 til Finansdepartementet. På vegne av Sparebank 1 SR-Bank og Kvinnherad Sparebank søkes det om tillatelse til sammenslåing av de to bankene med SpareBank 1 SR-Bank som overtakende bank. Det er videre søkt om tillatelse til å opprette sparebankstiftelsen SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad, som skal eie egenkapitalbevis i Sparebank 1 SR-Bank.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet (finansvl.) § 2c-2 første ledd, gir Finansdepartementet tillatelse til å overføre aktiva og passiva fra Kvinnherad Sparebank til SpareBank 1 SR-Bank i samsvar med vedtak truffet i Kvinnherad Sparebanks forstanderskap og SpareBank 1 SR-Banks representantskap 28. juni 2010. Tillatelsen omfatter også forhøyelse av eierandelskapitalen i SpareBank 1 SR-Bank, jf. beskrivelse i Hovedavtalens punkt 6.2.

Med hjemmel i finansvl. § 2c-2 første ledd jf. § 2d-6 gir Finansdepartementet tillatelse til å opprette SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.

Tillatelsene gis på følgende vilkår:

  1. SpareBank 1 SR-Bank skal videreføre sparebankvirksomhet med lokal forankring i de kommuner hvor Kvinnherad Sparebank nå har sin virksomhet.

  2. Det skal til enhver tid fremgå av vedtektene til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad at stiftelsen skal ha som formål å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank, og at SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad sine gavedisposisjoner først og fremst skal ta hensyn til det distriktet som har bygd opp kapitalen til tidligere Kvinnherad Sparebank.

  3. Det gis ikke tillatelse til utdeling fra SpareBank 1 SR-Banks gavefond til fordel for ”Stiftelsen SR-Bank Næringsutvikling Sunnhordaland og Odda”. Utdeling fra gavefondet til fordel for stiftelser kan kun foretas til stiftelser som er underlagt reglene i finansieringsvirksomhetsloven og som er under tilsyn av Finanstilsynet og som har vedtektsfestet ”allmennyttig formål”, jf. finansvl. § 2b-18 femte ledd.

    For ordens skyld gjøres oppmerksom på at SpareBank 1 SR-Bank kan overføre midler fra gavefondet til en stiftelse, enten nyopprettet eller til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad, som følger finansieringsvirksomhetslovens regler og som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. Stiftelsens formål må være ”allmennyttig formål” jf. finansvl. § 2b- 18 femte ledd. Finanstilsynet har opplyst at de vil komme tilbake med en utredning om grensen for utdeling til næringsformål i løpet av 2011. Utdeling til næringsformål, fra en stiftelse med ”allmennyttig formål”, kan ikke skje før Finanstilsynet og Finansdepartementet har tatt stilling til om og i hvilken grad utdeling til fordel for næringsformål faller innenfor rammen av begrepet ”allmennyttige formål” i § 2b-18 femte ledd.

  4. Kvinnherad Sparebank og Sparebanken 1 SR-Bank skal godtgjøre overfor Finanstilsynet at bankenes innskytere er gitt informasjon i henhold til finansvl. § 2c-3 femte ledd.

SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad vil være underlagt tilsyn av Finanstilsynet, jf. finansvl. § 2d-6 andre ledd, jf. § 2d-1 annet ledd. Finansdepartementet har vurdert og kommet frem til at SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad bør være underlagt finansieringsvirksomhetslovens regler om sparebankstiftelser selv om stiftelsens eierandel i SpareBank 1 SR-Bank vil bli på under 10 prosent.

Finanstilsynet gis fullmakt til å godkjenne vedtektsendringer i SpareBank 1 SR-Bank i forbindelse med sammenslåing av sparebankene, og kompetanse til å godkjenne vedtektene til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad etter finansvl. § 2c-2 tredje ledd.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef
                                                                   Inger-Johanne Arildsen Rygh 
                                                                   underdirektør


Kopi: Finanstilsynet