Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 40 (2003-2004)

Oppfølging av anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003) - klager ved stortingsvalg

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

I forbindelse med behandling av proposisjonen om ny valglov vedtok Stortinget å be regjeringen om å vurdere forskjellige løsninger når det gjelder hvilken instans som skal behandle klager før stortingsvalget og før et nytt Storting avgjør klagene med endelig virkning. Kommunal- og regionaldepartementet viser til anmodningsvedtak nr. 519 (2002-2003):

«Stortinget ber Regjeringen foreta en vurdering av alternative løsninger når det gjelder hvilken instans som skal gis myndighet til å ta stilling til klagesaker før valget og før det nye Stortinget avgjør klagene med endelig virkning, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.»

I Innst. O. nr. 102 (2002-2003) om forslaget til ny valglov skrev kontroll- og konstitusjonskomiteen (s. 9, h.sp.):

«Komiteen har merket seg departementets vurdering av at det er tungtveiende hensyn som taler for å gi en sentral instans myndighet til å ta stilling til klagesaker før valget, og før det nye Stortinget avgjør klagene med endelig virkning. Dette unntatt avgjørelser i saker vedrørende spørsmål om stemmerett, jf. Grunnloven § 55. Komiteen har forståelse for dette, men stiller seg tvilende til om departementet bør være denne instansen. Komiteen viser til at valgstyrene er politisk oppnevnte organer. At departementet skal kunne overprøve valgstyrenes avgjørelser, reiser prinsipielle spørsmål som krever nærmere utredning. Komiteen fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: (...)».

Kommunal- og regionaldepartementet anførte følgende vedrørende anmodningsvedtaket i Stortingsmelding nr. 4 (2003-2004):

«Departementet vil snarest sette i gang med en vurdering av dette spørsmålet og komme tilbake til Stortinget slik at de nødvendige lovendringer kan vedtas i tide før stortingsvalget i 2005. På bakgrunn av argumentasjonen i kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling, synes det umiddelbart naturlig at en slik ordning knyttes mot Stortinget, og ikke mot noe annet regjeringstilknyttet organ. I så fall antar departementet at Stortinget selv bør delta i arbeidet med å finne en god og hensiktsmessig løsning. Departementet vil foreta de utredninger som er nødvendig i første omgang og vil deretter ta et initiativ overfor Stortinget med henblikk på å komme til enighet om videre prosess.»

Kommunal- og regionaldepartementet ser det som naturlig at Stortinget vurderer spørsmålet om klageordning noe nærmere før regjeringen fremmer et formelt lovforslag. I første delen av denne meldingen gjennomgår departementet derfor først hva som kan påklages etter den nye valgloven § 13-1 og hvilke spørsmål som har vært gjenstand for klagebehandling etter den gamle valgloven. Departementet gjør deretter rede for prinsipielle spørsmål knyttet til statlig overprøving av kommunale avgjørelser og i særdeleshet avgjørelser truffet i forbindelse med valg. I andre del gjør Kommunal- og regionaldepartementet en vurdering av hvilke andre organer enn departementet som kan være aktuelle som midlertidig klageinstans ved stortingsvalg.

Til toppen
Til dokumentets forside