St.meld. nr. 50 (1998-99)

Utjamningsmeldinga

Utjamningsmeldinga

Les dokumentet

Om fordeling av inntekt og levekår i Noreg

Følg meldinga vidare på www.stortinget.no