St.meld. nr. 6 (2008-2009)

NRK-plakaten – NRKs samfunnsoppdrag

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og bakgrunn

Kultur- og kirkedepartementet legger med dette fram en ny stortingsmelding om NRK-plakaten. Bakgrunnen for meldingen er at departementet i St.meld. nr. 30 (2006–2007) Kringkasting i en digital fremtid og i St.meld. nr. 6 (2007–2008) NRK-plakaten. Noe for alle. Alltid. fremmet forslag om endringer i NRKs rammevilkår som følge av utviklingen på mediefeltet. St.meld. nr. 30 (2006–2007) og St.meld. nr. 6 (2007–2008) utgjør mye av den mediepolitiske bakgrunnen for denne meldingen. Disse tre meldingene må derfor sees i sammenheng.

Utviklingen på kringkastingsfeltet har nødvendiggjort en grundig gjennomgang av NRKs allmennkringkastingsforpliktelser. I St.meld. nr. 6 (2007–2008) ble det lagt til grunn at NRK-plakaten skulle innarbeides i NRKs vedtekter. NRKs vedtekter inneholder i dag mange av de samme overordnede kravene som ligger i NRK-plakaten. I tillegg inneholder imidlertid vedtektene flere konkrete, kvantitative innholdskrav til NRK. Departementet ser det som ønskelig at disse kravene blir videreført. Kravene er så vidt vesentlige at departementet mener det vil være rimelig at de også fremgår av NRK-plakaten, bl.a. for å sikre at Stortinget gis en anledning til å drøfte dem.