Anbud, konsesjoner og brev

Storebrand - konsesjonsvilkår vedrørende konsernstruktur

Brev til Finanstilsynet 21. november 2011 vedrørende godkjenning av Storebrand ASAs konsernstruktur.

Finanstilsynet
Postboks 1187 Sentrum
0107  OSLO

 

Deres ref                                         Vår ref                               Dato
                                                       07/4028 KSJ                       21.11.2011


Storebrand - konsesjonsvilkår vedrørende konsernstruktur

I Finansdepartementets brev 16. november 2007 til Storebrand ASA vedrørende tillatelse til erverv av SPP-gruppen, ble det blant annet blant annet satt som vilkår at Storebrand ASA innen utgangen av 2009 skulle fremme søknad om godkjennelse av konsernstrukturen. Storebrand fremmet slik søknad i brev 22. desember 2009. Finanstilsynet avga tilrådning i saken 21. april 2010. 

Storebrand ASA har i brev til Finansdepartementet 9. februar 2011 kommet med tilleggsinformasjon som selskapet mener er relevant for behandlingen av søknaden om konsernstruktur. Brevet er sendt i kopi til Finanstilsynet. Vi ber om Finanstilsynets merknader til Storebrands brev på dette punktet. Vi ber også om at Finanstilsynet vurderer behovet for, og eventuelt innhenter, oppdatert informasjon fra Storebrand som grunnlag for Finanstilsynets vurdering. Vi ber om at saken blir gitt nødvendig prioritet.
 

Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Åse Natvig
                                                                                underdirektør


Gjenpart: Storebrand ASA