Statsbudsjettet 2012. Statlig støtte til registrerte politiske partier - satser for utbetaling

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2012 i tilknytning til partiloven.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) gir i dette rundskrivet retningslinjer for fylkesmennenes håndtering av oppgaver i 2012 i tilknytning til partiloven (lov 17.6.2005 nr. 102). Rundskrivet vil også bli lagt ut på FADs hjemmeside på regjeringen.no under ”Tema”, ”Politiske partier” og på FM-nett.

FAD har i e-post av 25.1.2012 sendt fylkesmennene en liste over Partilovnemndas vedtak om tilbakeholdelse av statlige partistøtte for 2012. Departementet legger til grunn at fylkesmennene følger opp nemndas vedtak ved at det ikke betales ut støtte i 2012 til de i alt 62 partilag som vedtakene omfatter.

Ved utbetaling av støtte for 2012 legges satsene i dette rundskrivet til grunn sammen Statistisk sentralbyrås (SSBs) offisielle valgstatistikk for kommunestyre og fylkestingsvalget 2007, jf siste avsnitt.

Utbetalingen baseres på godkjente søknader for valgperioden, med fradrag av søknader fra partilag der Partilovnemnda har bestemt at støtten skal holdes tilbake i 2012, jf ovennevnte avsnitt. Utbetalingen skjer fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane for hele landet.
 

Utbetaling av tilskudd i 2012

Fylkesmennene skal i 2012 utbetale tilskuddet på post 71 Tilskudd til kommunepartiene, post 73 Tilskudd til fylkespartiene og post 75 Tilskudd til partienes fylkesungdomsorganisasjoner.

Det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystem, som Fylkesmannen i Sogn og Fjordane administrerer, skal benyttes ved registrering og utbetaling av tilskudd til de politiske partiene.
 
Partilagene må søke på nytt for valgperioden 2012-2015, men det er tilstrekkelig å søke én gang i perioden, jf partiloven jf §§ 12 (4) og 13 (3). For å komme med i utbetalingen for 1. kvartal 2012, er søknadsfristen satt til 15. februar 2012. Det er ønskelig at så mange partilag som mulig søker innen denne fristen. Aller siste frist for søknad om støtte for 2012 er 25. november 2012. Det er et krav om at partilaget må eksistere på søknadstidspunktet.

Satsene for stemmestøtte og grunnstøtte på regionalt og lokalt nivå beregnes av FAD på bakgrunn av Stortingets årlige bevilgninger og den offisielle valgstatistikken fra sist foregående kommunestyre- og fylkestingsvalg. Satsene legges for øvrig også automatisk inn i saksbehandlingssystemet sammen med statistikkgrunnlaget. 
 

Satser for 2012

Ved beregning av tilskuddet for 2012 til det enkelte partilag, skal følgende satser benyttes sammen med tabellene fra SSB for valgresultatet 2011:

Post 71.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 11,72
Post 71.02 Grunnstøtte til de politiske partiers kommuneorganisasjoner kr 1 278
Post 73.01 Støtte pr. stemme til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 27,20
Post 73.02 Grunnstøtte til de politiske partiers fylkesorganisasjoner kr 46 570
Post 75 Støtte per stemme til partienes fylkesungdomsorganisasjoner kr 8,59

 
Merk at grunnstøtten er en fast sats som blir gitt pr parti. Vilkåret er likevel at partiet må enten ha minst 4 % av stemmene eller en representant i kommunestyre /fylkesting ved siste valg. Felleslister, bestående av kun registrerte partier, tildeles ett grunnstøttebeløp pr. liste.

Eventuelle spørsmål om det elektroniske søknads- og saksbehandlingssystemet kan sendes til:

Arne.Sandnes@fmsf.no

Eventuelle spørsmål til rundskrivet kan sendes til:

jon@fad.dep.no


Med hilsen

Christian Fredrik Horst
avdelingsdirektør(e.f.) 
Jens-Oscar Nergård
seniorrådgiver