St.prp. nr. 1 (2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006 — Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget