St.prp. nr. 10 (1996-97)

Om endringer på statsbudsjettet for 1996

Til innholdsfortegnelse

0

Kap. 1522 Statens forvaltningstjeneste

Økt husleie i R5

I forbindelse med innflytting i R5, har senere beregninger fra Statsbygg vist en justering av arealberegningene i R5. For Statens forvaltningstjeneste vil dette utgjøre et merbehov på kap. 1522 post 11 på 0,964 mill. kroner.

Teleutgifter

Kap. 1522 post 11 Varer og tjenester, skal bl.a. dekke utgiftene til departementenes og berørte direktoraters trafikk på telenettet. Det er i hovedsak departementer og virksomheter som genererer forbruket, og som resulterer i utgifter for Statens forvaltningstjeneste. Dette er utgifter som etaten i liten grad selv kan styre.

Prognosen etter 1. halvår tar hensyn til faktisk forbruk av såvel kontortelefoner som mobiltelefoner og til rabattavtalen for internasjonal telefon- og teletrafikk. Prognosen tilsier en merutgift på kap. 1522 post 11 på 3,6 mill. kroner.

Trykningsutgifter

Kap. 1522 post 11 Varer og tjenester omfatter også utgifter til trykning. I og med at etterspørselen etter slike tjenester også i stor grad bestemmes av andre virksomheter enn Statens forvaltningstjeneste, er det problematisk å anslå disse utgiftene på årsbasis med en tilfredsstillende grad av nøyaktighet. En oppdatert prognose pr. 1.10.96 angir en overskridelse på trykningsbudsjettet for inneværende termin på 5,2 mill. kroner. Det antatte merforbruket tilskrives i hovedsak stillingsannonsene og regjeringsdokumentene og skyldes generelt høyere aktivitet.

Utgifter knyttet til rokkeringsprosjektet - andre flyttinger ifm. innflytting i R5

Ifm. gjennomføringen av rokkeringsprosjektet og som et resultat av andre omrokkeringer enn innflyttingen i R5, har det for inneværende år påløpt ikke-budsjetterte utgifter for Statens forvaltningstjeneste på ca. 1,7 mill. kroner. Permanente flyttinger er normalt lagt under ansvarsområdet til Statens forvaltningstjeneste, men ved en inkurie og manglende oppmerksomhet om henholdsvis Statsbyggs og Statens forvaltningstjenestes ansvarsområde i omrokkeringsprosjektet, ble det ikke budsjettert med disse utgiftene. Statens forvaltningstjeneste har vanskelig for å dekke disse utgiftene uten at det gis tilleggsbevilgning.

Totalt innebærer forannevnte en økning på kap. 1522 post 11 med 11,464 mill. kroner.

Utgifter ifm. innredning av R5

Innenfor kostnadsoverslaget for innredning av R5, var ikke avskjerming av kontorene innberegnet. Det ble i Hovedbrukergruppen besluttet at alle kontorene i R5 skulle ha mulighet for visuell avskjerming. Avskjermingen av kontorene har medført en tilleggsutgift for Statens forvaltningstjeneste på 2,7 mill. kroner på kap. 1522 post 45.

Kap. 1544 Boliglån til statsansatte

I følge SIII (1995-96) er det på kap. 1544 Boliglån til statsansatte bevilget 90 mill. kroner. Statens Pensjonskasse (SPK) har opplyst at det trolig ikke vil bli brukt av denne bevilgningen i 1996 siden lånebehovet ser ut til å bli dekket av innfridde lån - sistnevnte lånes som kjent ut før det trekkes på den aktuelle bevilgningen i terminen. Bevilgningen bør derfor settes ned. Bevilgningen på kap. 1544 post 90 reduseres med 80 mill. kroner.

Kap. 1545/kap. 4545 Ventelønn mv.

Statens pensjonskasse (SPK) har administrert statens ventelønnsordning siden 1992. Antallet personer med ventelønn har holdt seg relativt stabilt fra 1992 frem til annen halvdel av 1996. Gjennomsnittet i perioden har vært på ca. 380 personer med variasjoner +/- ca. 25 personer.

I annen halvdel 1996 har antallet steget betydelig. Pr. 1. september 1996 var antallet ventelønnsmottakere 670, inkludert 68 ventelønnsmottakere fra Postverket. Økningen skriver seg i følge SPK i hovedsak fra søknader om ventelønn i forbindelse med omstillingsprosessen i Telenor AS. Det totale antallet med ventelønn anslås å øke til ca. 900 i løpet av 1996, i hovedsak etter søknader fra Telenor.

Utbetaling av ventelønn budsjetteres over kap. 1545 Ventelønn. Statlige virksomheter refunderer disse utgiftene over kap. 4545 Ventelønn. De fristilte virksomhetene refunderer imidlertid ikke ventelønnsutgiftene. SPK kan ikke styre refusjon av ventelønn. Rett til ventelønn er lovfestet for arbeidstakerne og utløses bl. a. av rasjonaliseringstiltak i de ulike virksomheter. Heller ikke dette kan styres av SPK. Den store volumøkningen medfører på denne bakgrunn behov for å endre bevilgningene på ventelønnskapitlene.

For 1996 medfører volumøkningen et ekstra bevilgningsbehov på kap. 1545 Ventelønn med 14 mill. kroner.

Videre medfører det forhold at hoveddelen av ventelønnsmottakerne kommer fra fristilte virksomheter som ikke refunderer ventelønnsutgiftene, et behov for reduksjon på kap. 4545 Ventelønn på 12 mill. kroner. SPKs beregning bygger her på refusjoner slik de er innkommet og utfakturert så langt i år.

Kap. 2445/5445 Statsbygg

Husleieøkningene i R5 og R4 forbundet med omrokkeringsprosjektet genererer endringer på Statsbyggs driftsbudsjett med totalt 7,663 mill. kroner. Dette medfører at kap. 2445 underpost 24.1 Driftsinntekter øker med 7,663 mill. kroner, kap. 2445 underpost 24.5 Til investeringsformål økes med samme beløp, og kap. 5445 post 39 Avsetning til investeringsformål økes med tilsvarende beløp.

Beløpet henfører seg med 0,964 mill. kroner til Statens forvaltningstjeneste, 0,214 mill. kroner til Barne- og familiedepartementet, 4,185 mill. kroner til Landbruksdepartementet, 1,445 mill. kroner til Nærings- og energidepartementet og 0,855 mill. kroner til Fiskeridepartementet, jf. disse departementenes tilleggsproposisjoner.

Til dokumentets forside