St.prp. nr. 11 (2007-2008)

Om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens ­beslutning nr. 21/2007 av 27. april 2007 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/73/EF av 10. august 2006 og forordning 1287/2006 av 10. august 2006 om investeringsforetak m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

EØS-komiteen vedtok 27. april 2007 å endre vedlegg IX til EØS-avtalen til å omfatte kommisjonsdirektiv 2006/73/EF av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til organisatoriske krav til og vilkår for drift av investeringsforetak samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 av 10. august 2006 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/39/EF med hensyn til dokumentasjonsplikt for investeringsforetak, transaksjonsrapportering, markedsinnsyn, opptak av finansielle instrumenter til notering samt definisjon av begreper for nevnte direktivs formål.

Ettersom gjennomføringen i norsk rett krevde lovendring, ble beslutningen i EØS-komiteen tatt med forbehold om Stortingets samtykke til godkjennelse i samsvar med Grunnloven § 26, annet ledd.

Lovvedtak med nødvendige forskriftshjemler til gjennomføring av EØS-komiteens beslutning ble sanksjonert 29. juni 2007, jf.lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel og lov 29. juni 2007 nr. 74 om regulerte markeder.

Beslutningen i EØS-komiteen og kommisjonsdirektiv 2006/73/EF og kommisjonsforordning (EF) nr. 1287/2006 i uoffisiell norsk oversettelse følger som trykte vedlegg til proposisjonen.