St.prp. nr. 17 (2004-2005)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

Til innhaldsliste

1 Innleiing

I denne proposisjonen legg Olje- og energidepartementet fram forslag til endringar på statsbudsjettet for 2004 i samsvar med kapittel 2. Vidare blir det gjort greie for forslag om statleg garanti knytt til deponi for lågradioaktivt avfall i kapittel 3, budsjettkonsekvensar i samband med aksjesalet i Statoil ASA i kapittel 4, oppfølginga av oppmodingsvedtak nr. 469 (2003-2004) i kapittel 5 og bruk av fullmakter under Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsverksemda (SDØE) i kapittel 6. I kapittel 7 blir endringar i eigarskap i anlegg på St. Fergus i Skottland omhandla. I kapittel 8 blir utviklinga i Snøhvit-prosjektet omhandla.