Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 20 (1998-99)

Om bevilgningsendringer under programområde 16 Fiskeri-, havbruks- og kystforvaltning

Til innholdsfortegnelse

1

Kap 4000 Fiskeridepartementet

Inntektspost for refusjoner

Fiskeridepartementet mottar i løpet av et budsjettår refusjoner for en del prosjektkostnader som etter avtale føres på departementets driftsbudsjett. Dette gjelder blant annet prosjekter i regi av Nordisk Råd. For å postere slike inntekter trenger Fiskeridepartementet en refusjonspost. Det opprettes derfor en post 01 Refusjoner under kap 4000 Fiskeridepartementet i 1998. Bevilgningen settes til 10 000 kroner.

Kap 1021 Drift av forskningsfartøyene

Havariutgifter og forsikringsutbetalinger

Driftsbudsjettet for forskningsfartøyene har i 1998 måttet bære flere relativt store enkeltutgifter som summerer seg opp til en slik størrelse at det blir svært vanskelig for Havforskningsinstituttet å dekke disse kostnadene uten at det får en stor innvirkning på driftsopplegget.

Fire av forskningsfartøyene har i år vært utsatt for større og mindre havari. Selv om de enkelte utbedringene etter havariene isolert sett kan regnes å være innenfor det en må være forberedt på, er totalsummen i år blitt så stor at selvassurandørprinsippet blir en stor belastning. Både fartøyene «Michael Sars», «G.O.Sars», «G.M.Dannevig» og «Fjordfangst» har hatt havari på teknisk utstyr. Utgiftene summerer seg til om lag 1,9 mill kroner. Dette er utgifter som det i utgangspunktet ikke er tatt høyde for i Havforskningsinstituttets budsjett for kap 1021 Drift av forskningsfartøyene i 1998.

Overenskomsten med sjømannsorganisasjonene innebærer forpliktelser for Havforskningsinstituttet i forhold til sjøfolkene sin sikring mot ulykker og tap av legegodkjenning for å arbeide til sjøs. I år har instituttet hatt ekstraordinært store utgifter knyttet til slik kompensasjon. Utgiftene summerer seg til om lag 1,4 mill kroner.

Utgifter knyttet til de forholdene som er omtalt ovenfor utgjør tilsammen 3,3 mill kroner. På bakgrunn av den pressede budsjettsituasjonen for driften av forskningsfartøyene i 1998 fremmes det forslag om en tilleggsbevilgning på 3,3 mill kroner på kap 1021 Drift av forskningsfartøyene, post 01 Driftsutgifter.

Kap 1030/4030 Fiskeridirektoratet

Investeringsutgifter knyttet til veterinær grense­kontroll

Arbeidet med den praktiske gjennomføringen av veterinær grensekontroll, som følge av utvidelsen av EØS-avtalens Vedlegg I veterinær sektor, har medført investeringskostnader for Fiskeridirektoratet. Kostnadene er knyttet til etablering av grensekontrollstasjoner. For å kompensere for disse kostnadene fremmes det forslag om en tilleggsbevilgning i 1998 på 2,1 mill kroner på kap 1030 Fiskeridirektoratet, post 45 Større utstyrsan­skaffelser og vedlikehold.

Inndekning av mindreinntekt på post 12 Gebyr ervervstillatelser

Gebyrinnkrevingen på den nyopprettede posten under kap 4030 Fiskeridirektoratet for gebyr ervervstillatelser er ikke igangsatt. Dette medfører at budsjetterte inntekter på 2,3 mill kroner faller bort i 1998. Innkrevingen er forventet å komme i gang i løpet av høsten 1998. Fiskeridirektoratet har imidlertid flere inntektsposter hvor det ligger an til merinntekter inneværende år. Disse forventes å utligne mindreinntektene på post 12.

På denne bakgrunn fremmes det forslag om at bevilgningen på kap 4030 Fiskeridirektoratet, post 12 Gebyr ervervstillatelser blir satt ned med 2,3 mill kroner til null mot at bevilgningen på øvrige inntektsposter under samme kapittel økes tilsvarende, fordelt med henholdsvis: 0,3 mill kroner på post 04 Fangstinntekter overvåkingsprogrammet og 1 mill kroner på hver av postene 08 Gebyr akvakultursøknader og 11 Avgift fiskefôrkontroll.

Kap 1064 Havnetjenesten

Stikkordene kan overføres og kan nyttes under

I St prp nr 1 (1998-99) for Fiskeridepartementet er samtlige poster under kap 1064 Havnetjenesten ført opp med stikkordene kan overføres, kan nyttes under. Behovet for stikkord er tilsvarende for inneværende budsjettår. På bakgrunn av dette fremmes det forslag om at kap 1064 post 24 Redskapsforvaltningen får tilføyd stikkordene kan overføres, kan nyttes under postene 30, 33 og 60. Videre at postene 30, 33 og 60 får tilføyd post 24 under stikkordet kan nyttes under. Det vises til forslag til romertallsvedtak II.

Inntektsvirkning av lønnskompensasjon 1998

Flere utgiftsposter under Fiskeridepartementet er inntektsfinansierte. Derfor må inntektssiden justeres opp med 8,186 mill kroner som følge av lønnskompensasjon på tilhørende utgiftsposter i 1998. På denne bakgrunn fremmes det forslag om følgende endringer på inntektssiden i 1998:

Kap: Navn: Post: Budsjettøkning:
4020 Havforskningsinstituttet 03 220 000 kroner
4021 Drift av forskningsfartøyene 01 260 000 kroner
4023 Fiskeri- og havbruksforskning 01 140 000 kroner
4065 Fyrtjenesten 02 1 000 000 kroner
4066 Lostjenesten 01 6 380 000 kroner
4067 Trafikksentraler 01 100 000 kroner
4067 Trafikksentraler 02 86 000 kroner
Sum 8 186 000 kroner
Til dokumentets forside