St.prp. nr. 20 (2001-2002)

Om endringar på statsbudsjettet for 2001 under kapittel administrerte av Utanriksdepartmentet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget