St.prp. nr. 26 (1996-97)

Om konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til egenkapital

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Regjeringens ambisjon er at vi skal ha et bærekraftig energisystem hvor fornybare energikilder dekker vårt kraftbehov. I dette systemet er det nødvendig å ha et sterkt statlig kraftforetak som kan forvalte vannkraftressursene og være en betydelig aktør når det gjelder utbygging og drift av kraftressursene. Det pågår nå omorganiseringer og eierskifter i Norge og nabolandene. Denne utviklingen har skutt fart i 1996. Store verdier kan bli omsatt i løpet av kort tid. Det er ønskelig med et sterkt offentlig eierskap i kraftsektoren.

Statkraft SF bør ut fra sin størrelse, erfaring og kompetanse, ha en sentral rolle som et statlig eid foretak i energisektoren. Videre tilsier også hensynet til oppgaven som hovedleverandør av kraft til industrien at Statkraft innehar en ledende posisjon. Statkraft SF bør ha evne til å gjennomføre større prosjekter og å delta som en sentral aktør i utviklingen av det norske og nord-europeiske kraftmarkedet. Kraftforsyningen er svært kapitalintensiv. For å spille en sentral rolle, kreves det derfor en betydelig investeringskapasitet.

Usikkerheten om den framtidige kraftsituasjonen gjorde at Statkraft SF fikk et ansvarlig lån ved opprettelsen. Det skulle begrense de forventede underskuddene i de første årene, og samtidig sikre eieren inntekter om det skulle bli overskudd.

Statkraft SFs finansielle stilling gir foretaket begrenset mulighet til å bygge ut ny kapasitet og gjennomføre andre lønnsomme investeringer de nærmeste årene. Det forventes en fortsatt svak evne til å finansiere investeringer gjennom driften i de nærmeste årene. Statkraft trenger derfor mer egenkapital for å kunne utnytte mulighetene til lønnsomme investeringer. For å øke Statkrafts handlekraft foreslår Regjeringen å konvertere 3 milliarder kroner av Statkraft SFs ansvarlige lån til innskuddskapital.

Budsjettmessig vil bevilgningen til ny innskuddskapital motsvares av tilsvarende innbetalinger på statsbudsjettet for 1996, i form av nedbetaling på Statkrafts ansvarlige lån. Konvertering av ansvarlig lån til innskuddskapital vil gi lavere innbetalinger til staten de nærmeste årene, bl.a. ved reduserte renteinnbetalinger på det ansvarlige lånet i 1996. Det forutsettes at Statkraft, gjennom økte investeringer, vil oppnå en tilfredsstillende avkastning som på lengre sikt muliggjør økt utbytte til eieren.

Til dokumentets forside