St.prp. nr. 30 (1996-97)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr. 56/96 av 28. oktober 1996 om endring av protokoll 31 til EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i EURES

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget