St.prp. nr. 31 (2003-2004)

Endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Arbeids- og administrasjonsdepartementet fremmer i denne proposisjonen forslag om endringer i bevilgningen under følgende utgiftskapitler: Kap. 1541 Pensjoner av statskassen, kap. 1542 Tilskudd til Statens Pensjonskasse, kap. 1544 Boliglån til statsansatte, kap. 1582 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 1583 Utvikling av Pilestredet Park, kap. 1594 Arbeidsmarkedstiltak, kap. 2470 Statens Pensjonskasse, kap. 2541 Dagpenger, kap. 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs og kap. 2543 Ytelser til yrkesrettet attføring.

Det fremmes også forslag om endringer i bevilgningen under følgende inntektskapitler: Kap. 4546 Yrkesskadeforsikring, kap. 4547 Gruppelivsforsikring, kap. 4583 Salg av eiendom i Pilestredet Park, kap. 4590 Aetat, kap. 4595 Ventelønn, kap. 5446 Salg av eiendom, Fornebu, kap. 5470 Statens Pensjonskasse, kap. 5607 Renter av boliglånsordningen til statsansatte og kap. 5705 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs, dagpenger.

I tillegg foreslås det under kap. 1580 Bygg utenfor husleieordningen en utvidelse av kostnadsrammen knyttet rehabiliteringen av Urbyggingen ved Universitetet i Oslo.

Til dokumentets forside