St.prp. nr. 33 (2005-2006)

Om samtykke til ratifikasjon av FNs konvensjon av 2. desember 2004 om immunitet for stater og deres eiendom overfor fremmede staters domsmyndighet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget