St.prp. nr. 35 (2008-2009)

BaneTele AS – salg av statens aksjer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning og sammendrag

Virksomheten til BaneTele AS (BaneTele) er knyttet til etablering og drift av fast og trådløs infrastruktur for transport av elektroniske kommunikasjonstjenester. BaneTele leverer tjenester til bedriftsmarkedet i Norge. Fundamentet for selskapets virksomhet er det fiberoptiske nettet som i hovedsak følger jernbanenettet og energiselskapene sin infrastruktur gjennom Norge.

I denne proposisjonen ber Nærings- og handelsdepartementet om Stortingets samtykke til at departementet utnytter sin rett til å selge statens 50 pst. aksjepost i BaneTele til Bredbåndsalliansen AS (Bredbåndsalliansen) på de vilkår som er fastsatt i aksjeeieravtale av 16. november 2006. Et salg av statens aksjer vil legge til rette for etablering av en felles eierstruktur under Bredbåndsalliansen og en samordning av virksomhetene til BaneTele og teletjenesteleverandørenVentelos norske virksomhet