St.prp. nr. 39 (2004-2005)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr. 79/2004 av 8. juni 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av artikkel 13 og 22 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004 av 20. januar 2004 om tilsyn med foretakssammenslutninger (fusjonsforordningen)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget