St.prp. nr. 41 (2003-2004)

Utbygging og drift av Ormen Lange og anlegg og drift av Langeled m.v.

Til innholdsfortegnelse

1 Sammendrag

Ormen Lange-feltet er et gass- og kondensatfelt i Norskehavet om lag 100 km utenfor kysten av Møre og Romsdal. Feltet er Norges nest største gassforekomst. De utvinnbare reservene er anslått til 397 milliarder Sm3 gass og 29 millioner Sm3 kondensat.

Ormen Lange planlegges utbygd ved at gassen fra feltet ilandføres og prosesseres i et landanlegg på Nyhamna i Aukra kommune i Møre og Romsdal. Det planlegges å prosessere i størrelsesorden 70 mill. Sm3 gass per døgn tilsvarende 21 mrd. Sm3 gass per år og om lag 5000 Sm3 kondensat per døgn. Planlagt oppstart av produksjonen er oktober 2007. Fra Nyhamna planlegges et nytt rørledningssystem for gass - Langeled - som vil gå via en plattform på Sleipner-feltet i Nordsjøen til Easington i Sør-England. Oppstart for rørledningen fra Nyhamna til Sleipner er oktober 2007, mens oppstart for rørledningen fra Sleipner til Sør-England er oktober 2006. Transportkapasiteten for gass fra norsk sokkel til Storbritannia vil med dette øke med over 21 mrd. Sm3 per år. Dette tilsvarer en økning på om lag 20 pst. i transportkapasiteten for gass fra norsk sokkel. Tilkoblingen på Sleipner vil knytte Langeled til Gassled og dermed øke fleksibiliteten i gasstransportsystemet.

Rettighetshavere i Ormen Lange-feltet er Petoro AS 1, Norsk Hydro Produksjon a.s (Hydro), A/S Norske Shell (Shell), Statoil ASA (Statoil), BP Norge AS og Esso Exploration and Production Norway AS. Hydro vil være operatør for feltet i utbyggingsfasen og Shell vil være operatør i driftsfasen.

Deltakerne i Langeled er Petoro AS, Norsk Hydro Produksjon a.s, Norske Shell Pipelines AS, Statoil ASA, BP Norge AS, Esso Exploration and Production Norway AS og Norske ConocoPhillips AS. Hydro vil bli utpekt til å være utbyggingsoperatør og Gassco AS vil bli utpekt til å være driftsoperatør, i henhold til forslag til vedtak i denne proposisjon.

Investeringer ved utbyggingen av Ormen Lange og Langeled er av operatøren beregnet til henholdsvis 46,5 mrd. 2003-kroner og 19,4 mrd. 2003-kroner, totalt 65,9 mrd. 2003-kroner. Nåverdien av utbyggingen av Ormen Lange-feltet er av operatøren anslått til 32,4 mrd. 2003-kroner, 7 pst. reelt før skatt.

Departementet har innhentet en vurdering fra Oljedirektoratet (OD) av de ressursmessige og tekniske sidene ved Ormen Lange-prosjektet og Langeled-prosjektet. Videre har departementet innhentet en vurdering fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet (AAD) av de sikkerhets- og arbeidsmiljømessige forholdene knyttet til prosjektene.

Hydro har utarbeidet konsekvensutredninger for Ormen Lange og Langeled som har vært på høring. Det har i høringsuttalelsene ikke kommet frem forhold som tilsier at ovennevnte utbyggingsplaner ikke bør godkjennes.

Med utgangspunkt i beregningene som er lagt til grunn i plan for utbygging og drift og plan for anlegg og drift, mener departementet at utbyggingen av Ormen Lange er et samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust prosjekt. Langeled vil være et viktig bidrag for å øke norsk gasseksport samt å øke fleksibiliteten i gasstransportsystemet. Departementet mener videre at utbyggingene kan gjennomføres innenfor akseptable miljø-, fiskeri- og sikkerhetsmessige rammer. Olje- og energidepartementet gir sin tilslutning til at Ormen Lange og Langeled blir bygget ut i henhold til planen for utbygging og drift og planen for anlegg og drift som rettighetshaverne har fremlagt, med de merknader og på de vilkårene som fremgår av denne proposisjonen.

Olje- og energidepartementet vil be Stortinget om enkelte fullmakter som skal bidra til at Petoro fullt ut kan ivareta sin oppgave som rettighetshaver og forvalter av SDØE-andelene. Departementets anmodning er begrunnet i hensynet til at staten som direkte deltaker i virksomheten skal bidra til å sikre en god fremdrift i forretningsmessige transaksjoner, til å redusere forretningsmessig usikkerhet for andre rettighetshavere, og til å bevare konfidensialitet i forretningsmessige transaksjoner. De transaksjoner det er tale om, er alle en del av den normale kommersielle virksomheten på sokkelen, men som etter sin natur likevel krever Stortingets aksept eller tilsagn. De tilfellene det gjelder er investeringer etter avsetningsinstruksen, SDØE-deltakelse i pre-interessentskapsfasen ved anlegg av nye rørledninger, transaksjoner knyttet til utvidelse/tilpasning av Gassled, overdragelser for så vidt gjelder en rettighetshavers uttreden fra et interessentskap og forenklet samordning, samt enkelte andre forhold knyttet til samordning

En oversikt over bruk av disse fullmaktene vil på vanlig måte bli rapportert til Stortinget i den årlige nysalderingsproposisjonen. Bevilgningsmessige virkninger av bruk av fullmaktene vil bli innarbeidet i de vanlige budsjettfremleggene.

Fotnoter

1.

Petoro AS er rettighetshaver for statens deltakerandel (statens direkte økonomiske engasjement - SDØE)

Til dokumentets forside