St.prp. nr. 45 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs ­rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget