St.prp. nr. 45 (2006-2007)

Om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-­komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs ­rammeprogram om kultursamarbeid (Kultur 2007)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Kultursamarbeidet med EU er nedfelt i EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 13, Kultur. Kulturfeltet ble innlemmet som en del av samarbeidet på særlige områder utenfor de fire friheter ved EØS-komiteens beslutning nr. 36/95 av 19. mai 1995, som trådte i kraft 1. juni 1995.

Protokoll 31, artikkel 13 om kultur, åpner for full deltakelse for EØS/EFTA-statene i EUs kulturprogram og andre aktiviteter på kulturområdet. Artikkelen stadfester at samarbeidet på kulturområdet skal styrkes innenfor rammen av Fellesskapets virksomhet og programmer, og at EØS/EFTA-statene skal delta i Fellesskapets ulike aktiviteter på området. EØS/EFTA-statene skal også delta i EUs komiteer og andre organer som bistår Kommisjonen med hensyn til ledelse, utvikling og gjennomføring av disse programmene, aktivitetene og virksomheten.

Med basis i EØS-avtalen har EØS/EFTA-statene, deriblant Norge, siden 1996 deltatt i pilotaktiviteter til kulturprogrammene og i de ordinære programmene etter hvert som de er blitt vedtatt i EU. En generell beskrivelse av kultursamarbeidet i EU og kulturprogrammene Kaleidoskop, Ariane og Rafael, som utgjorde den første generasjonen av EUs kulturprogram, finnes i St.prp. nr. 73 (1994-95) som ble fremlagt i forbindelse med at artikkel 13, Kultur, ble innlemmet i EØS-avtalens protokoll 31.

Norge deltok i det første rammeprogrammet for kultur, Kultur 2000-programmet, for perioden 2000-2006, jf. Europaparlamentets og Rådets beslutning nr. 508/2000/EF av 14. februar 2000 om etableringen av Kultur 2000-programmet, jf. St.prp. nr. 37 (1999-2000) og Europaparlamentets og Rådets beslutning nr. 626/2004/EF av 31. mars 2004, jf. St.prp. nr. 67 (2003-2004).

Europa-kommisjonen la 14. juli 2004 frem et forslag til parlaments- og rådsvedtak om et nytt rammeprogram for kultur fra 2007 til og med 2013 – Kultur 2007-programmet. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1855/2006/EF av 12. desember 2006 om opprettelse av EUs Kulturprogram (2007-2013) trådte i kraft for EU-statene 1. januar 2007. Beslutningen om EFTA-deltakelse i det nye rammeprogrammet må tas i EØS-komiteen, og vil bli tatt inn i EØS-avtalens protokoll 31, artikkel 13 om kultur.

Norsk deltakelse i programmet nødvendiggjør bevilgningsvedtak og Stortingets samtykke til deltakelse. For at Norge skal kunne delta i programmet så fort som mulig, legges det opp til at Stortingets samtykke innhentes før det er truffet beslutning i EØS-komiteen. EØS-komiteens beslutning forventes tatt i løpet av våren 2007.

Europaparlaments- og rådsvedtak og utkast til EØS-komiteens beslutning om Kultur 2007-programmet i uoffisiell norsk oversettelse følger som vedlegg til proposisjonen.