St.prp. nr. 50 (2008-2009)

Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets ­konvensjon av 16. mai 2005 om forebygging av ­terrorisme

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Europarådet vedtok 16. mai 2005 en konvensjon om forebygging av terrorisme. Formålet med konvensjonen er å bedre statspartenes muligheter for å forhindre terrorisme og dens negative virkninger for menneskerettighetene, særlig retten til liv.

Arbeidet med konvensjonen ble påbegynt i 2004, og Norge var representert i arbeidsgruppen som fremforhandlet konvensjonen. Konvensjonen trådte i kraft 1. juni 2007. Norge undertegnet den 9. april 2008. Per 25. februar 2009 har 43 stater undertegnet konvensjonen, hvorav 17 også har ratifisert.

Fordi lovendringer har vært nødvendig for å kunne ratifisere konvensjonen, er Stortingets samtykke til ratifikasjonen nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd.

Som trykte vedlegg følger konvensjonen i engelsk originalversjon med oversettelse til norsk.