St.prp. nr. 54 (2000-2001)

Om endringer på statsbudsjettet for 2001 i forbindelse med overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Til innholdsfortegnelse

Regjeringen ønsker å samle større deler av ansvaret for arbeidslivsspørsmål under én statsråd og se forvaltningsområdene i sammenheng. Ved kongelig resolusjon av 21. desember 2000 ble det politiske og konstitusjonelle ansvaret for oppgavene i Kommunal- og regionaldepartementets Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdeling derfor overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Som en konsekvens av dette ønsker Regjeringen å overføre ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Endringen innebærer at Arbeids- og administrasjonsdepartementet overtar ansvaret for arbeidsmiljø og sikkerhet, i virksomheter på land og i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, samt ansvaret for brann- og eksplosjonsvern og el-sikkerhet både i forhold til virksomhetene og allmennheten.

Overføringen innbefatter også etatstyringsansvaret for de underliggende virksomheter som er tillagt forvaltningsoppaver i forhold til de ovennevnte opgaver. Etatene er Arbeidstilsynet, Oljedirektoratet (mht. arbeidsmiljø og sikkerhet), Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern, Produkt- og Elektrisitetstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Produktregisteret. Videre overføres ansvaret for koordinering av saker i tilknytning til Norges forhold til Den internasjonale arbeidsorganisasjon ILO.

Enkelte arbeidslivsspørsmål under Kommunal-og regionaldepartementets ansvarsområde er det allikevel ikke naturlig å overføre til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Dette gjelder administrasjonsansvaret og arbeidsoppgaver tilknyttet arbeidstvistloven, lov om lønnsnemnd i arbeidstvister og lov om allmenngjøring av tariffavtaler, samt for utarbeiding av forslag til særlover om tvungen lønnsnemnd, herunder den nasjonale ivaretakelse av Norges folkerettslige forpliktelser mht. organisasjonsfrihet. Dette skal fortsatt høre under kommunal- og regionalministrerens ansvarsområde. Kommunal- og regionalministeren skal dermed fortsatt ha det administrative og budsjettmessige ansvar, herunder ansvar for oppnevninger for Arbeidsretten, Riksmeklingsmannen, Rikslønnsnemnda og Tariffnemnda (kapittel 534).

Organisasjonsendringen medfører overføring av budsjettansvaret fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet med opprettelse av nye kapittelnumre for budsjettkapitlene som berører programkategori Arbeidsmiljø og sikkerhet, unntatt de nevnte oppgaver som ikke overføres. Programområde 19 endrer navn fra Arbeidsmarked til Arbeidsliv, samtidig som det opprettes ny programkategori 19.10 Arbeidsmiljø og sikkerhet. Programkategori 19.00 Arbeidsmarked opprettholdes som tidligere:

Overføringen medfører følgende endringer:

  • Programområde 19 endrer navn fra Arbeidsmarked til Arbeidsliv

  • Ny programkategori 19.10 Arbeidsmiljø og sikkerhet

  • Kap 530 Arbeidstilsynet (jf. kap 3530) endres til Kap 1570 Arbeidstilsynet (jf. kap 4570)

  • Kap 531 Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap 3531) endres til Kap 1573 Statens arbeidsmiljøinstitutt (jf. kap 4573)

  • Kap 532 Produktregisteret (jf. kap 3532) endres til Kap 1576 Produktregisteret (jf. kap 4576)

  • Kap 533 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (jf. kap 3533) endres til Kap 1571 Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (jf. kap 4571)

  • Kap 535 Arbeidsforskningsinstituttet (jf. kap 3535) endres til Kap 1574 Arbeidsforskningsinstituttet (jf. kap 4574)

  • Kap 536 Arbeidsmiljøtiltak endres til Kap 1575 Arbeidsmiljøtiltak

  • Kap 537 Produkt- og Elektrisitetstilsynet (jf. kap 3537) endres til Kap 1572 Produkt- og Elektrisitetstilsynet (jf. kap 4572)

  • Kap 538 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komité endres til post 71 Tilskudd til Norsk Elektroteknisk Komité under Kap 1572 Produkt- og Elektrisitetstilsynet

I forbindelse med overføring av ansvaret for Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen fra kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet overføres det midler fra kap 500, post 21 på totalt 3,8 mill. kroner, som fordeles til kap. 1500 Arbeids- og administrasjonsdepartementet, post 21 med 1 mill. kroner, nytt kap. 1575 Arbeidsmiljøtiltak, post 21 med 1,3 mill. kroner og post 50 med 1,5 mill. kroner.

Kapittel 2542 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, og kapittel 5704 Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv. under Folketrygden programområde 33 endrer tilhørighet fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Kap. 500 Kommunal- og regionaldepartementet, post 01 økes med 200 000 kroner. Bevilgningen motsvares av en tilsvarende nedsettelse av bevilgningen på kap 1575 Arbeidsmiljøtiltak, post 21 Forsknings- og utredningsoppdrag, m.m., kan overføres.

Overføring av regnskapført forbruk på de budsjettkapitlene som nå overføres fra Kommunal- og regionaldepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet gjøres ved at hele bevilgningen kan overføres Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Det vil si at det regnskapsførte forbruket i Kommunal- og regionaldepartementet overføres Arbeids- og administrasjonsdepartementet som en hel sum, med underliggende posteringer.