St.prp. nr. 55 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 32/2004 av 19. mars 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1177/2003 om fellesskapsstatistikker over inntekt og levekår

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget