St.prp. nr. 60 (2003-2004)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2004 av 26. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av Erasmus Mundus-programmet (2004-2008)

Til innhaldsliste

6 Konklusjon og tilråding

Utdannings- og forskingsdepartementet legg vekt på at Erasmus Mundus vil vere med på å styrkje sambandet mellom institusjonar for høgare utdanning i Noreg og tilsvarande institusjonar i Europa og resten av verda. Programmet vil gje lærestadene våre høve til å utvide det internasjonale engasjementet og nettverkssamarbeidet sitt innanfor rammene av felles mastergradsprogram. Det vil òg leggje til rette for auka mobilitet for studentar og lærarar med omsyn til land utanfor EØS-området.

Utdannings- og forskingsdepartementet tilrår at Noreg godkjenner avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2004 av 26. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av Fellesskapet sitt utdanningsprogram Erasmus Mundus (2004-2008). Utanriksdepartementet sluttar seg til dette.