St.prp. nr. 69 (2000-2001)

Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 av 31. januar 2001 om endring av vedlegg XX i EØS-avtalen (direktiv om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler)

Til innholdsfortegnelse

1 Bakgrunn

Ved EØS-komiteens beslutning nr. 8/2001 av 31. januar 2001 ble det besluttet å endre EØS-avtalens vedlegg XX til å omfatte europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/94/EF av 13. desember 1999 om forbrukerinformasjon om drivstofføkonomi og CO2-utslipp i forbindelse med markedsføring av nye personbiler. Direktivet trådte i kraft i EU 18. januar 2001.

Beslutningen i EØS-komiteen ble fattet med forbehold om Stortingets samtykke, da gjennomføringen i norsk rett nødvendiggjør lovendring, jf. Grunnlovens § 26 annet ledd og EØS-avtalens artikkel 103. Stortinget inviteres gjennom denne proposisjonen til å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning. Fristen for å underrette EØS-komiteen om at Stortinget har gitt dette samtykket er 31. juli 2001.

EØS-komiteens beslutning og uoffisiell norsk versjon av direktivet følger vedlagt.