Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.prp. nr. 76 (2004-2005)

Om tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Justisdepartementet viser til revidert nasjonalbudsjett 2005, jf St.prp. nr 65 (2004–2005) og Innst. S nr. 240 (2004–2005). Det ble i den forbindelse vedtatt å øke bevilgningen til politiet, domstolene, kriminalomsorgen og den høyere påtalemyndighet med til sammen 75 mill. kr til dekning av utgifter i 2005 forbundet med etterforskning og iretteføring av ranet av norsk kontantservice (NOKAS) i Stavanger. NOKAS-saken er forhåndsberammet til 19. september 2005 ved Stavanger tingrett. Det ble i revidert nasjonalbudsjett 2005 varslet at Regjeringen på bakgrunn av sakens karakter ville komme tilbake til saken på egnet måte om nødvendig.

Justisdepartementet viser videre til at bevilgningen til politiets terrorberedskap ble styrket med 10 mill. kr i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2005. Politiet er gjennom endringer i straffeprosessloven og politiloven av 5. juni 2005 gitt adgang til å bruke nye metoder (bl.a. bruk av ­romavlytting og adgang til teknisk sporing og identifisering) for å avdekke og bekjempe alvorlig kriminalitet og i ytterste konsekvens terror. Lovendringen trådte i kraft 5. august 2005. Ved gjennomføring av de nye metodene har politiet behov for en teknologisk oppgradering og opprustning.

I lys av det sikkerhetspolitiske trusselbildet og den senere tids hendelser i Storbritannia og Egypt, er det behov for en ytterligere styrking av terrorberedskapen og politiets og Politiets sikkerhetstjeneste sin innsats mot terror.

Regjeringen fremmet i St.meld. nr. 37 (2004–2005) om flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering flere tiltak som vil bli iverksatt for å styrke evnen til å bistå norske borgere i utlandet i krisesituasjoner, samt å styrke krisehåndteringen på strategisk nivå.

I denne proposisjonen foreslår Regjeringen tilleggsbevilgninger til domstolene og politiet i forbindelse med iretteføring knyttet til NOKAS-ranet. Det foreslås også å øke bevilgning til teknologisk opprustning og å styrke politiets og Politiets Sikkerhetstjeneste sin terrorberedskap. Videre foreslås det en tilleggsbevilgning for hurtig å kunne iverksette tiltak som ble foreslått i St.meld. nr. 37 (2004–2005), og da særlig til opprettelse av ny krisestøtteenhet som skal bidra med støttefunksjoner til lederdepartementet og Regjeringens kriseråd i deres krisehåndtering. Samlet utgjør forslagene til tilleggsbevilgninger 68 mill. kr.

Til toppen
Til dokumentets forside