St.prp. nr. 8 (2004-2005)

Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 791/2004/EF av 21. april 2004 om eit fellesskapshandlingsprogram for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på området utdanning og opplæring, og for å støtte særlege tiltak på det same området (programmet for utdanningsorganisasjonar)

Til innhaldsliste

1 Bakgrunn

EU-programmet om tiltak for å fremje organ som er aktive på europeisk plan på utdannings- og opplæringsområdet (programmet for utdanningsorganisasjonar) vart formelt vedteke i EU 21. april 2004 ved europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 791/2004/EF. Programmet varer i tidsrommet 2004-2006.

Ulike utdanningsaktivitetar og arbeidsgrupper som følgjer opp målsetjingane i Lisboa-strategien på utdanningsområdet, er tidlegare vortne finansierte over EØS-budsjettet (tidlegare B3-1000 og B3-1000A) og gjennom det administrative budsjettet til EU-kommisjonen 1

. På grunnlag av rådsforordning nr. 1605/2002 av 25. juni 2002 har Europaparlamentet og Rådet, etter framlegg frå Kommisjonen, vedteke å samle dei økonomiske ressursane som er vortne nytta til denne støtta, i det programmet som er nemnt ovanfor.

EØS-EFTA-statane har arbeidd for deltaking i programmet frå starten i 2004, men med seinka avgjerd i EU og etterslep i EØS-avgjerdsprosedyren var det ikkje mogleg for aktørar i EØS-EFTA-statane å søkje om midlar frå programmet innan søknadsfristane i år. Kommisjonen støtta difor framlegget til EØS-EFTA-statane om å ta programmet for utdanningsorganisasjonar ut av EØS-budsjettet i 2004. EØS-EFTA-statane vil kunne ta del i programmet frå og med 1. januar 2005.

Ettersom norsk deltaking i programmet inneber økonomiske plikter over to år, er Stortinget sitt samtykke til godkjenning av avgjerda i EØS-komiteen naudsynt, jf. Grl. § 26, andre leddet.

Visse programutlysingar for aktivitetar i 2005 vil verte kunngjorde med søknadsfristar hausten 2004. Det er difor viktig med så rask avgjerdsprosedyre som mogleg. For å få dette til er det lagt opp til at stortingsproposisjonen vert fremja før avgjerda vert teken i EØS-komiteen.

Utkast til avgjerd i EØS-komiteen og uoffisiell norsk omsetjing av europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 791/2004/EF følgjer som vedlegg til proposisjonen.

Fotnotar

1.

Part A, administrative appropriations of the Commissions section of the EU budget (section III).