St.prp. nr. 80 (2002-2003)

Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 48/2003 av 16. mai 2003 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2000/35/EF om kamp mot forseinka betaling i handelshøve

Til innhaldsliste

1 EØS-komiteens beslutning nr. 48/2003 av 16. mai 2003 om endring av EØS-avtalens vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital)

EØS-KOMITEEN HAR -

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, endret ved protokollen om justering av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt «avtalen», særlig artikkel 98, og

på følgende bakgrunn:

  1. Avtalens vedlegg XII er ikke tidligere endret.

  2. Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner 1skal innlemmes i avtalen -

BESLUTTET FØLGENDE:

Artikkel 1

I avtalens vedlegg XII etter nr. 1 (rådsdirektiv 88/361/EØF) skal nytt nr. 2 lyde:

«2. 32000 L 0035: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner (EFT L 200 av 8.8.2000, s. 35).

Direktivets bestemmelser skal for denne avtales formål gjelde med følgende tilpasning:

I artikkel 6 skal nytt nr. 6 lyde:

«6. EFTA-statene skal iverksette de tiltak som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv innen 31. desember 2003.»»

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2000/35/EF på islandsk og norsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 17. mai 2003, forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1 2.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende.

Utferdiget i Brussel, 16. mai 2003.

For EØS-komiteen

Formann

P. Westerlund

EØS-komiteens sekretærer

P.K. Mannes

M. Brinkmann

Fotnotar

1.

EFT L 200 av 8.8.2000, s. 35.

2.

(Forfatningsrettslige krav angitt.) (Ingen forfatningsrettslige krav angitt.)