Strategi for bedre likestilling i fiskeriene

Til innholdsfortegnelse

Forord

Fiskerinæringen er en vesentlig forutsetning for arbeid og bosetting langs norskekysten. Norsk fiskerinæring opplever i dag i all hovedsak god lønnsomhet og er preget av høy kompetanse, tilpasningsdyktighet og et stadig mulighetsfokus. For å opprettholde fiskerinæringens konkurransekraft og for at det skal være en attraktiv arbeidsplass også i fremtiden, må fiskerinæringen, som andre næringer, tiltrekke seg kvinner og menn som kan og vil bidra til å videreutvikle næringen fremover.

Konkurransen om å tiltrekke seg mennesker som har disse egenskapene vil tilta i årene vi har foran oss. Derfor må vi gjøre det vi kan for å øke rekrutteringen av også kvinner inn i alle ledd av denne næringen. Dette innebærer både å legge til rette for at flere kvinner kommer inn i fiskerinæringen – og at de blir der lenger. Et konkret redskap er å avdekke om fiskeriregelverket er til hinder for kvinners muligheter i fiskeryrket, og eventuelt rette opp dette.

Fiskerinæringen er mannsdominert, og det må legges til rette for at de kvinner som ønsker det skal ha like muligheter som menn til å etablere seg som fisker. Et av de viktigste funnene i arbeidet med likestillingsstrategien er at for å lykkes med å få flere kvinner inn i næringen må det i alle ledd i fiskerinæringen jobbes med å skape positive holdninger til kvinner som fiskere.

En strategi om økt likestilling setter temaet likestilling i fiskeriene på agendaen og avdekker områder som kan forbedres, og konkrete tiltak. Det viktigste er likevel at arbeidet følges opp.

Fokus på de utfordringene som reises, særlig når det gjelder holdningsskapende arbeid, vil være en kontinuerlig prosess fremover. Uten tydelig og konstruktiv medvirkning fra næringen selv, fra rederi til mannskap, fra de ulike organisasjonene og fra myndighetene, når vi imidlertid ikke langt. Muligheter må gis og muligheter må gripes. Slik kan fiskerinæringen vise seg som en fortsatt ansvarlig og endringsvillig aktør i det norske samfunn.

Regjeringen vil bidra til dette ved å legge frem denne strategien og tiltaksplanen.