Strategi for trygg, sikker og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall i Norge

Til innholdsfortegnelse

Forord

Mengdene radioaktivt avfall i Norge er forventet å øke fremover. I dag kommer radioaktivt avfall hovedsakelig fra bygg- og anleggsbransjen, sykehus, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, olje- og gassindustri, gruvedrift og annen prosessindustri. I årene fremover vil en stor mengde radioaktivt avfall særlig komme fra oppryddingen etter norsk atomvirksomhet ved IFEs anlegg på Kjeller og i Halden.

Radioaktivt avfall er ikke ensartet. Det radioaktive avfallet vi har i Norge inneholder forskjellige radioaktive stoffer med svært ulik halveringstid, noen med halveringstid på noen mikrosekunder – andre på flere milliarder år. Derfor må vi tilpasse krav til håndtering av radioaktivt avfall, avhengig av hvilke radioaktive stoffer det inneholder. Radioaktivt sykehusavfall kan for eksempel stå lagret på sykehuset inntil tre år, til det ikke lenger er regnet som radioaktivt avfall. Andre avfallstyper, som brukt atombrensel, vil trenge et eget spesialisert deponi som er trygt i hundretusen til millioner av år. Felles for all håndtering av radioaktivt avfall er at håndteringen må være trygg, sikker og forsvarlig.

At håndteringen skal være trygg og sikker betyr at mennesker og miljø skal være beskyttet mot skadelige virkninger av avfallet og at avfallet skal være tilstrekkelig fysisk beskyttet mot uønskede handlinger. At håndteringen skal være forsvarlig betyr at sikkerheten for miljø og mennesker skal være ivaretatt til et akseptabelt nivå på alle trinn i håndteringen.

Atomreaktorene på Kjeller og i Halden er permanent nedstengt, og vi er på vei over i avviklings- og oppryddingsfasen. Oppryddingen skaper nye oppgaver og utfordringer både for de ansvarlige aktørene og for oss myndigheter. Vi kommer blant annet til å måtte opprette nye lagre og en varig løsning for deponering av avfallet.

Dette er Norges første strategi for håndtering av radioaktivt avfall. Strategien inneholder en oversikt over regelverk og prinsipper for en trygg, sikker og forsvarlig håndtering av radioaktivt avfall, og viser prioriteringer og utfordringer i årene som kommer.

Denne strategien skal hjelpe og veilede alle som deltar i arbeidet med håndtering av radioaktivt avfall i Norge.

Andreas Bjelland Eriksen

Klima- og miljøminister

Til forsiden