T-1465 Byutviklingen i Drammen

Langsiktig arbeid for miljøvennlig bysentrum

Langsiktig arbeid for miljøvennlig bysentrum

T-1465 / 2007
ISBN 978-82-457-0414-3
(Rapporten er kun tilgjengelig i pdf)


Forord

Som oppfølging av Stortingsmelding nr. 23 (2001-2002) ”Bedre miljø i byer og tettsteder” har Miljøverndepartementet i perioden 2003-2006 støttet pilotprosjekter for miljøvennlig byutvikling.

Målet med pilotprosjektene var å utvikle gode eksempler som kan være forbilder for kommuner, næringslivet og andre, og å gi innspill til utvikling av virkemidler.

Pilotprosjektene for miljøvennlig byutvikling er oppsummert i temarapporter som danner grunnlag for en hovedrapport. I Miljøverndepartementets satsing på god by- og tettstedsutvikling, er det viktig å lære av de byene som har lyktes med god byutvikling. Hva har disse stedene konkret gjort, hvordan har de organisert seg for å oppnå forbedringer, hva har dette kostet - er noen aktuelle spørsmål som er tatt opp i rapportene.

Prosjektene fokuserte på fire temaer, blant annet utvikling av miljøsoner. Drammen har deltatt i pilotarbeidet og var den første norske byen som definerte en miljøsone i 1999. Kommunen valgte å knytte arbeidet med miljøsone tett til sitt arbeid for miljøvennlig utvikling av Drammen sentrum. Drammen fikk Bymiljøprisen i 2003 for langsiktig og målrettet arbeid med miljøvennlig byutvikling.

Miljøverndepartementet har fulgt utviklingen i Drammen med interesse og ønsket å få oppsummert erfaringene fra arbeidet med byutvikling i et langsiktig perspektiv. Arbeidet er skjedd i samråd med Drammen kommune.

Klikk på bilde for å laste ned temarapporten i PDF (3 MB)