Tanaloven

LOV 2014-06-20 nr 51 Lov om fiskeretten i Tanavassdraget (Tanaloven)

Lovens formål er å sikre de særskilte rettigheter lokalbefolkningen har til fiske i Tanavassdraget på grunnlag av lov, alders tids bruk og lokal sedvane.

Se loven på lovdata.no