Anbud, konsesjoner og brev

Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet - dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Deloitte Advokatfirma AS
Att: Advokat Erlend Øen
Postboks 6013 Postterminalen
5892 BERGEN

 

Deres ref                                                    Vår ref                                         Dato
                                                                 11/5357 JGH                                16.05.2012

 

Tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet - dispensasjon fra finansieringsvirksomhetsloven

Det vises til søknad 8. november 2011 hvor det på vegne av Fjordkraft AS søkes om dispensasjon i medhold finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd, samt til Finanstilsynets tilrådning i saken av 9. desember 2011.

Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 3-3 gis Fjordkraft AS tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd unntas Fjordkraft AS fra finansieringsvirksomhetslovens bestemmelser med unntak av finansieringsvirksomhetsloven § 3-7.

Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 1-3 tredje ledd bestemmes det at Finanstilsynet skal ha slik innsynsrett overfor Fjordkraft AS som følger av lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. § 3 annet ledd annet punktum og tredje ledd. Fjordkraft AS er for øvrig ikke underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • Fjordkraft AS' finansieringsvirksomhet skal være begrenset til å tilby kreditt til foretakets kunder for betaling av nettleie.
  • Fjordkraft skal i sin virksomhet tydelig opplyse om at selskapet ikke er underlagt tilsyn av Finanstilsynet. 
  • Finansdepartementet kan endre eller sette ytterligere vilkår for tillatelsen.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
underdirektør

 

Gjenpart: Finanstilsynet (ref. 11/11228)