Tillatelse til å etablere forretningsbank og holdingselskap - Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Holding AS

Finansdepartementet gir tillatelse til etablering av Gjensidige Bank Holding AS som morselskap med konsernselskapet Gjensidige Bank AS som 100 pst. eiet datterselskap. Tillatelsen gis i medhold av finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-3 første ledd, 2a-6 annet ledd bokstav b og 2a-7 annet ledd. Tillatelsen kan trekkes tilbake hvis den ikke er benyttet innen 12 måneder.

Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS
v/Knut Bergo
Postboks 1400 Vika
0115 Oslo

  

  

       

Deres ref

Vår ref

Dato

ESO-60067

06/2861 FM AlB

02.10.2006

 

Søknad om tillatelse til å etablere forretningsbank og holdingselskap – Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Holding

Det vises til brev 24. mai 2006 til Kredittilsynet der det på vegne av Gjensidige Forsikring søkes om tillatelse til å etablere forretningsbank og holdingselskap. Det vises videre til brev fra Gjensidige Forsikring til Kredittilsynet 23. august og 8. september 2006, der det gjøres enkelte presiseringer og endringer i forhold til søknaden datert 24. mai 2006. Det vises også til Kredittilsynets tilrådning til departementet i brev 18. september 2006.

 1. Med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3, første ledd gis det tillatelse til etablering av Gjensidige Bank Holding AS som morselskap med datterselskapet Gjensidige Bank AS.

  Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6, annet ledd, bokstav b gis det tillatelse til etablering av blandet konsern med Gjensidige Bank Holding AS som holdingselskap og konsernselskapet Gjensidige Bank AS som 100 prosent eiet datterselskap.

  Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-7, annet ledd, gis Gjensidige Forsikring tillatelse til å foreta de endringer i organiseringen av konsernet som følger av etableringen av Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank AS.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:
  1. Gjensidige Bank Holding AS skal stiftes med en aksjekapital på kr. 400 millioner. Det forutsettes at total egenkapital utgjør kr. 500 millioner, hvorav kr. 100 millioner skal føres til selskapets overkursfond. Kredittilsynet skal motta revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt.
  2. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av Gjensidige Bank Holding AS’ styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet.
  3. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité, jf finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-11, første og fjerde ledd.
  4. Vedtektene for Gjensidige Bank Holding AS skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-10, annet ledd.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 8 første ledd gis Gjensidige Bank AS tillatelse til å drive bankvirksomhet. I tråd med EØS-regler som svarer til vedlegg 1 til det konsoliderte bankdirektiv 2000/12/EF gis det tillatelse til å drive virksomhet innen følgende klasser: 1, 2, 4, 5 og 6.

  Tillatelsen gis på følgende vilkår:
  1. Gjensidige Bank AS skal stiftes med en aksjekapital på kr. 250 millioner. Det forutsettes at totalt innhentet egenkapital utgjør minst kr. 350 millioner, hvorav kr. 100 millioner skal føres til bankens overkursfond. Kredittilsynet skal motta revisorbekreftelse på at aksjekapitalen er fullt innbetalt.
  2. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av Gjensidige Bank AS’ styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbankloven § 8a, annet ledd.
  3. Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomité, jf. forretningsbankloven §§ 11 og 13.
  4. Utvidelse av Gjensidige Bank AS’ tjenestespekter til ytterligere aktiviteter, jf. vedlegg 1 til det konsoliderte bankdirektiv 2000/12/EF, krever tillatelse etter søknad.
  5. Vedtektene for Gjensidige Bank AS skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. forretningsbankloven § 4, femte ledd.
  6. Eventuelle samarbeidsavtaler med finansinstitusjoner som ikke inngår i samme konsern som Gjensidige Bank AS skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av departementet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7, første ledd.

Tillatelsene over kan trekkes tilbake hvis de ikke er benyttet innen 12 måneder fra tillatelse til etablering av Gjensidige Bank Holding AS og Gjensidige Bank AS er gitt.

Med hilsen

Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

 

Gjenpart:

 

Gjensidige Forsikring
Kredittilsynet