YA Holding gis tillatelse til etablering av finanskonsern

YA Holding ASA gis tillatelse til å eie 100% av aksjene i YA Bank AS og YA Pensjonsforsikring AS

YA Holding ASA (under etablering)
YA Bank AS (under etablering)
YA Personforsikring (under etablering)
v/Svein Lindbak
Charlotte Andersens vei 10
0374 Oslo

Deres ref

Vår ref

Dato

05/2250 FM vsv

01.07.2005

Søknad om konsesjon til etablering av finanskonsern

Det vises til Deres søknad ved brev datert 4. april 2005 hvor det anmodes om konsesjon til å etablere et blandet finanskonsern, ved at holdingselskapet YA Holding ASA skal eie 100 % av aksjene i forretningsbanken YA Bank AS og skadeforsikringsselskapet YA Personforsikring AS. Det søkes også om de nødvendige tillatelser for YA Bank AS og YA Personforsikring AS til å drive virksomhet som henholdsvis forretningsbank og skadeforsikringsselskap. Det vises til Kredittilsynets tilrådning i saken ved brev datert 25. mai 2005.

Søker har opplyst at det vil bli gjennomført en offentlig emisjon hvor YA Holding ASA vil bli tilført en aksjekapital på minimum 100 millioner kroner og et overkursfond på minimum 125 millioner kroner. Dersom man ikke oppnår en tegnet og innbetalt egenkapital på minimum 225 millioner kroner opplyser søker at det kun vil bli søkt om tillatelse til å etablere YA Bank AS, uten morselskap, samt om samtykke til at Svein Lindbak innehar vervet som daglig leder i YA Bank AS og tillatelse til at Svein Sivertsen innehar vervet som styrets formann i YA Bank AS. Forutsetningen for dette er at man i den offentlige emisjonen likevel får en tegnet og innbetalt egenkapital på minimum 160 millioner kroner. For det tilfelle at man ikke oppnår en tegnet og innbetalt egenkapital på minimum 225 millioner kroner bortfaller således de tillatelser som er gitt i pkt. 2) t.o.m. pkt. 6) nedenfor.

 1. Med hjemmel i lov 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker (forretningsbankloven) § 8 første ledd gis YA Bank AS (under etablering) tillatelse til å drive virksomhet som forretningsbank. I tråd med EØS-regler som svarer til direktiv 2000/12/EF gis det konsesjon innen klassene 1, 2, 4, 5 og 6.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

  • YA Bank ASA skal stiftes med en aksjekapital på minimum 60 millioner kroner. Det forutsettes at totalt innbetalt kjernekapital utgjør minimum 160 millioner kroner, hvorav altså minimum 60 millioner kroner er aksjekapital. Resterende kjernekapital skal tilføres YA Bank AS’ overkursfond. Bekreftet kopi av stiftelsesdokumenter og erklæring fra revisor om innbetalt aksjekapital skal sendes til Kredittilsynet så snart disse foreligger, og tillatelsen kan ikke tas i bruk før stiftelsesdokumenter og revisorerklæring er godkjent av Kredittilsynet.
  • YA Bank AS skal inntil videre ha en kapitaldekning på 10 % av et grunnlag vektet etter alminnelige regler for kapitaldekning. Vilkåret gjelder til Kredittilsynet eventuelt fastsetter andre kapitaldekningskrav, jf. lov av 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v (kredittilsynsloven) § 4.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av YA Bank AS’ styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet etter forretningsbankloven § 8 annet ledd.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomitè, jf. forretningsbankloven §§ 11 og 13.
  • Utvidelse av YA Bank AS’ tjenestespekter til ytterligere aktiviteter, jf. vedlegg 1 til direktiv 2000/12/EF, krever tillatelse etter søknad.
  • Vedtektene for YA Bank AS skal godkjennes av Kredittilsynet på vegne av Finansdepartementet, jf. forretningsbankloven § 4 femte ledd.
  • Eventuelle samarbeidsavtaler med andre finansinstitusjoner (som ikke er i konsern med YA Bank AS) skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2-7 første ledd.
  • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger m.v. og tilhørende forskrift er fastsatt, og Kredittilsynet har mottatt kopi av disse.
  • YA Bank AS kan ikke yte kreditt til eller stille garanti eller lignende til fordel for følgende fysiske eller juridiske personer:
   1. YA Holding ASA og foretak hvor YA Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse.
   2. Ledelsen i YA Holding ASA og foretak hvor YA Holding ASA har direkte eller indirekte vesentlig innflytelse.
   3. Nære kundeforbindelser av de personer og foretak som er nevnt i bokstavene a) og b) ovenfor.
 1. Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr. 39 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-1 gis YA Personforsikring AS (under etablering) tillatelse til å drive virksomhet som skadeforsikringsselskap som angitt i forskrift av 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser § 8 (forsikringer som omfattes av forskriftens § 1 klasse 1 bokstav a første strekpunkt og bokstav c, og som er av høyst ett års varighet).

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 • YA Personforsikring AS skal stiftes med en aksjekapital på minimum 35 millioner kroner. Det forutsettes videre at totalt innbetalt kjernekapital utgjør minimum 40 millioner kroner, hvorav altså minimum 35 millioner kroner er aksjekapital. Resterende kjernekapital skal tilføres YA Personforsikring AS’ overkursfond. Bekreftet kopi av stiftelsesdokumenter og erklæring fra revisor om innbetalt aksjekapital skal sendes til Kredittilsynet så snart disse foreligger, og tillatelsen kan ikke tas i bruk før stiftelsesdokumenter og revisorerklæring er godkjent av Kredittilsynet.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har godkjent vedtektene til YA Personforsikring AS, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 3-2.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert en kontrollkomitè, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 5-5.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har gitt bekreftelse på at samtlige styremedlemmer, administrerende direktør og eventuelt andre som faktisk leder virksomheten i YA Personforsikring AS oppfyller kravene til nødvendig hederlig vandel og relevant erfaring, jf. forsikringsvirksomhetsloven § 2-1 annet ledd.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger m.v. og tilhørende forskrift er fastsatt, og Kredittilsynet har mottatt kopi av disse.
 1. Med hjemmel i lov av 10. juni 1988 nr.40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2a-3 godkjennes etableringen av YA Holding AS som morselskap med datterselskapene YA Bank AS og YA Personforsikring AS.

Tillatelsen gis på samme vilkår som punkt 4) nedenfor.

 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-6 annet ledd godkjennes etableringen av et finanskonsern med YA Holding ASA som konsernspiss og konsernselskapene YA Bank AS og YA Personforsikring AS som 100 % eide datterselskaper.

Tillatelsen gis på følgende vilkår:

 • YA Holding ASA skal stiftes med en aksjekapital på minimum 100 millioner kroner. Det forutsettes videre at totalt innbetalt kjernekapital utgjør minimum 225 millioner kroner, hvorav altså minimum 100 millioner kroner er aksjekapital. Resterende kjernekapital skal tilføres YA Holding ASAs overkursfond. Bekreftet kopi av stiftelsesdokumenter og erklæring fra revisor om innbetalt aksjekapital skal sendes til Kredittilsynet så snart disse foreligger, og tillatelsen kan ikke tas i bruk før stiftelsesdokumenter og revisorerklæring er godkjent av Kredittilsynet.
 • Tillatelsen er betinget av at samtlige aksjeeiere med kvalifiserte eierandel er godkjent etter finansieringsvirksomhetsloven § 2-2, jf. § 2-3, inkludert eierandeler som skal konsolideres i henhold til finansieringsvirksomhetsloven § 2-6.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før Kredittilsynet har tatt stilling til hvorvidt samtlige av YA Holding ASAs styremedlemmer, administrerende direktør eller annen person som faktisk leder virksomheten anses som egnet i forhold til tidligere vandel og erfaringsbakgrunn.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før det er etablert representantskap og kontrollkomitè, jf. finansieringsvirksomhetsloven §§ 2a-11 første og fjerde ledd.
 • Vedtektene for YA Holding ASA skal godkjennes av Kredittilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2a-10 annet ledd.
 • Tillatelsen kan ikke tas i bruk før forsvarlige rutiner for å motvirke hvitvasking av utbytte og terrorfinansiering i henhold til lov av 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte av straffbare handlinger m.v. og tilhørende forskrift er fastsatt, og Kredittilsynet har mottatt kopi av disse.
 1. Med hjemmel i finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 fjerde ledd tredje punktum samtykkes det i at YA Holding ASA, YA Bank AS og YA Personforsikring AS har identisk kontrollkomitè. Når det gjelder valget av juridisk kyndig medlem av kontrollkomiteen vises det til Kredittilsynets rundskriv nr. 2 fra 2003.
 2. Med hjemmel i forsikringsvirksomhetsloven § 5-1 tredje ledd siste punktum samtykkes det i at styret i YA Personforsikring AS kan være identisk med styret i YA Holding ASA, forutsatt at ansattes rett til representasjon ivaretas. Vurderingen av styresammensetningen i YA Holding ASA og YA Bank AS foretas av Kredittilsynet i henhold til forskrift 1. juni 1990 nr. 433 i forbindelse med Kredittilsynets egnethetsvurdering av styremedlemmene.

Det er også søkt om tillatelse til at representantskapets aksjonærvalgte medlemmer skal kunne være de samme i YA Holding ASA og YA Bank AS. Finansdepartementet gjør oppmerksom på at dette ikke krever særskilt tillatelse da adgang til denne løsning følger direkte av finansieringsvirksomhetsloven § 2a-11 annet ledd.

I tilknytning til tillatelsene ovenfor gjøres det spesielt oppmerksom på at de kan trekkes tilbake, helt eller delvis, hvis de ikke er benyttet innen 12 måneder fra datoen for dette brev.

Med hilsen

Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim
avdelingsdirektør

Kopi: Kredittilsynet (ref. 05/2978)