Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tillegg til høringsnotat om ny alderspensjon i folketrygden – forslag om gradvis innfasing av levealdersjusteringen m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.06.2008

Vår ref.: 200800221

Vi viser til høringsnotat av 28. januar 2008 om ny alderspensjon i folketrygden. Høringen omfattet blant annet forslag til konkretisering av levealdersjusteringen.

I brev 2. april 2008 fra statsministeren til Riksmeklingsmannen i forbindelse med lønnsoppgjøret 2008 heter det at Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget en gradvis innfasing av levealdersjusteringen som følger av forslaget i høringsnotatet. I tillegg heter det at Regjeringen er innstilt på å foreslå for Stortinget at den livsvarige delen av AFP-påslaget legges til grunn ved vurderingen av retten til å ta ut alderspensjon i folketrygden før 67 år. Brevet er tilgjengelig på hjemmesiden til statsministerens kontor http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/dok/andre/brev/utvalgte/lonnsoppgjoret-2008--tilpasset-afp.html?id=505942

Vi viser til at høringsfristen var 28. april 2008. Departementet har merket seg at enkelte høringsinstanser har uttalt seg om Regjeringens innspill til lønnsoppgjøret i privat sektor. 

Departementet ser det som ønskelig at alle høringsinstansene gis anledning til å uttale seg om forslaget til gradvis innfasing av levealdersjusteringen og medregning av tilpasset AFP ved vurderingen av retten til uttak av alderspensjon før 67 år. Det er gjort nærmere rede for forslagene i et notat som er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/aid. I notatet illustreres konsekvensene av forslagene i forhold til det som framgår av høringsnotatet av 28. januar 2008.

Fristen for eventuelle uttalelser settes til fredag 6. juni 2008. Uttalelsene sendes Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post ([email protected]) til departementet i Word-format (eller tilsvarende), slik at de kan tilrettelegges for synshemmede på nett.

Med hilsen

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

 Jacob Hanssen

avdelingsdirektør

 

 • Akademikerne
 • Arbeidsforskningsinstituttet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeidsmiljøsenteret
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidssamvirkenes Landsforening
 • Bedriftsforbundet
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske aktuarforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske revisorforening
 • Departementene og Statsministerens kontor
 • De selvstendige kommunale pensjonskasser
 • Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Fafo
 • Finansforbundet
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Kommunal Landspensjonskasse
 • Kredittilsynet
 • KS
 • Landslaget for offentlige pensjonister
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
 • Norges Blindeforbund
 • Norges Bondelag
 • Norges Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Fiskerlag
 • Norges Forskningsråd
 • Norges Handikapforbund
 • Norges Kvinne- og Familieforbund
 • Norsk Pensjonistforbund
 • Norske Pensjonskassers Forening
 • NOVA
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Pensjonistpartiet
 • Pensjonstrygden for sjømenn
 • Riksrevisjonen
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)
 • Sametinget
 • Seniorsaken Norge
 • Senter for seniorpolitikk
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Sparebankforeningen
 • Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Statens Pensjonskasse
 • Statens seniorråd
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
 • Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
 • Stiftelsen Rettferd for taperne
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Trygderetten
 • UNIO Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Økonomisk institutt
 • Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
 • Utlendingsdirektoratet
 • Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
Til toppen