Proposisjoner til Stortinget

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009)

Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Om lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget